หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > วันนี้ในอดีต ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔ วันประสูติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
วันนี้ในอดีต ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔ วันประสูติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-28 15:06:37

วันนี้ในอดีต ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔

วันประสูติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
ในขณะทรงพระเยาว์เมื่อพระชันษาได้สองขวบครึ่ง พระชนกและชนนีจะต้องเสด็จไปราชการต่างประเทศนานหลายเดือน จึงได้ถวายพระองค์ให้ประทับที่ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ในสวนสุนันทาเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเสด็จกลับ ซึ่งในเวลานั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพรยังทรงพระเยาว์ และยังคงบรรทมในห้องเดียวกับพระวิมาดาเธอฯด้วย ต่อเมื่อภายหลังได้เสด็จไปศึกษาต่างประเทศ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรจึงได้รับพระกรุณาให้บรรทมในห้องแทน จนกระทั่งพระวิมาดาเธอฯ ประชวร จึงได้ทรงย้ายกลับออกไปบรรทมที่เดิมที่มี ม.ร.ว.พาสน์พูลศรีนอนร่วมห้อง
.
ในชั่วระยะเวลา ๘ ปีครึ่งที่พระองค์ประทับในสวนสุนันทานั้นได้ตรัสเล่าว่าเป็นช่วงเวลาที่ทรงมีความสุขมากที่สุด แม้เมื่อต่อมาพระชนนีเสด็จฯกลับจากราชการต่างประเทศ ได้ทรงรับไปอยู่ที่วังบ้านดอกไม้ก็ทรงไม่ยอมเด็จกลับ ยังคงประทับอยู่กับพระวิมาดาเธอฯ และสมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดลฯ ตราบจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ เกิดสภาพวังแตก เช่นเดียวกับวังบางขุนพรหมของทูลกระหม่อมบริพัตร บรรดาเจ้านายฝ่ายในและพระสนมข้าหลวงต่างก็ทยอยเสด็จไปประทับและพำนักที่นอกวัง เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากอยู่ใกล้กับพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งพวกคณะราษฎร์ใช้เป็นกองบัญชาการ
.
พระองค์เจ้าวิมลฉัตรได้ตามเสด็จพระชนกและพระชนนีประทับที่สิงคโปร์ และต่อมาภายหลังเมื่อพระชนกสิ้นพระชนม์ที่สิงคโปร์ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรพร้อมด้วยพระชนนีจึงได้เสด็จกลับประเทศไทย ทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายที่วังถนนสุขุมวิทจวบจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
.
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่มากมาย ทรงเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปในงานต่างๆ รวมทั้งทรงเป็นองค์นายกสมาคมและนายกมูลนิธิเพื่อสังคมของกลุ่มผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่างๆหลายหน่วยงาน นับว่าทรงมีส่วนช่วยเติมเต็มให้
แก่สังคมไทยในส่วนที่ขาดหายไ