หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะฯ นำทีมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวังสวนสุนันทา”
รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะฯ นำทีมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวังสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-08 12:42:04

รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะฯ นำทีมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ 
“เน้นความเป็นวังสวนสุนันทา”  

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และภัณฑารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เน้นความเป็นวัง” เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม