หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสสำเร็จการศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสสำเร็จการศ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-22 13:40:42


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย