หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ร่วมนำเสนอ KM “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture”
สำนักศิลป์ร่วมนำเสนอ KM “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-09-02 15:05:11


วันที่ 1 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมนำเสนอผลงาน KM (Knowledge Management) ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2565 “ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห์ ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 


สำหรับการนำเสนอครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เสนอการดำเนินงานในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture” ที่เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการสร้างรูปแบบนิทรรศการ เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture  การนำข้อมูลมาสร้างขั้นตอน/กระบวนการเพื่อประโยชน์ในการจัดทำนิทรรศการสำหรับเผยแพร่ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นในรูปแบบการทำภาพอินโฟกราฟฟิก 

ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th