หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > สำนักศิลป์ฯ รับรางวัล Best Practice Award ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักศิลป์ฯ รับรางวัล Best Practice Award ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 14:43:32วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัล Best Practice Award กิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมส่งผลงาน KM (Knowledge Management) เรื่อง “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture” ซึ่งเกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture การนำข้อมูลมาสร้างขั้นตอน/กระบวนการเพื่อประโยชน์ในการจัดทำนิทรรศการสำหรับเผยแพร่ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นในรูปแบบการทำภาพอินโฟกราฟฟิก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ