หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องปี ๑ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องปี ๑ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 16:00:24


นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องปี ๑ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์จำนวน ๖๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา โดยมีทีมภัณฑารักษ์นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖
ภาพ : วณิชยา บุษบงส์ และวิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

#SSRU #OACSSRU