หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
สำนักศิลป์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 15:56:45


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และพลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการประจำสำนักศิลปะฯ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย และอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อการพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ผ่านทางระบบ Google Meet