หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผอ.วิชาการ สำนักศิลป์ฯ ได้รับเกียรติเชิญบรรยาย รายวิชา ศกด๓๔๔ ภูมิปัญญาไทยในงานนาฏศิลป์: การแสดงพื้นบ้านภาคใต้สะท้อนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองผอ.วิชาการ สำนักศิลป์ฯ ได้รับเกียรติเชิญบรรยาย รายวิชา ศกด๓๔๔ ภูมิปัญญาไทยในงานนาฏศิลป์: การแสดงพื้นบ้านภาคใต้สะท้อนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 11:03:47


เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญร่วมเป็นผู้บรรยายในรายวิชา ศกด๓๔๔ ภูมิปัญญาไทยในงานนาฏศิลป์ โดยการบรรยายในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ การแสดงพื้นบ้านภาคใต้สะท้อนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้แก่นิสิตสาขานาฏศิลป์ไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งการบรรยายนี้ได้สะท้อนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของศิลปะการแสดงของท้องถิ่น ซึ่งมีรากฐานมาจากวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมทางคติชนของท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง สามารถนำไปต่อยอดการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไปในอนาคต