หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 14:13:22


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้นำเสนอ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาในรูปแบบที่ทันสมัย สนองนโยบายสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล