หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้ารับโล่รางวัลการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้ารับโล่รางวัลการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 15:35:35


เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย กระบวนการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี (The Best Officer Show) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕