หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์ฯ x “Be Smart with Your Heart” Ep.3 + Ep.4 ในกิจกรรม “Be Smart with Trendy Outfit
สำนักศิลป์ฯ x “Be Smart with Your Heart” Ep.3 + Ep.4 ในกิจกรรม “Be Smart with Trendy Outfit

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 13:15:52


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด “Be Smart with Your Heart” Ep.3 + Ep.4 ในกิจกรรม “Be Smart with Trendy Outfit การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยเครื่องแต่งกาย” วิทยากรโดยคุณณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกิจกรรม “Be Smart with Makeup การแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ” วิทยากรโดย คุณแมนสรวง ส่งแสง ในเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการพัฒนานักศึกษาเรื่องของการเลือกเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ และช่วยส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองโดยกิจกรรม “Be Smart with Your Heart” ยังคงมีอีก ๒ กิจกรรม ที่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและเรียนรู้ คือ กิจกรรม “Be Smart with Suan Sunandha Culture การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” และกิจกรรม “Be Smart with Teamwork การสร้างทีมเวิร์คสวนสุนันทา” สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา