หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-13 13:57:38เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา โดยมี นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ เป็นผู้นำชม เพื่อสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม 

ภาพ : ดวงพร ตรีภพศรีสกุล

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์