หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทา จัดงานต้อนรับ คณะผู้บริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร Wins 3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
สวนสุนันทา จัดงานต้อนรับ คณะผู้บริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร Wins 3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-16 13:14:49


วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสจัดงานต้อนรับคณะผู้บริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร Wins 3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมดำเนินงานต้อนรับในการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา อาคารโบราณภายในมหาวิทยาลัย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา พร้อมทั้งจัดของว่างสำรับชาววัง ได้แก่ ขนมลำเจียก ขนมช่อม่วง ขนมทองหยิบ สัมปันนี และให้บริการแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ - ๗ ให้แก่คณะผู้บริหารในครั้งนี้

ภาพ : กษิดิศ คงปาน, ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล  พัชรนันท์จินดา และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์