หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 13:05:29


เมื่อวานนี้ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีกิจกรรมเสวนา จำนวน ๓ หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การสร้างสรรค์ละครเควียร์: กรณีศึกษา วรรณศักดิ์ ศิริหล้า” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร ประจำปี ๒๕๖๓) คุณดำเกิง ฐิติปิยศักดิ์ (ศิลปินศิลปาธร ประจำปี ๒๕๖๒) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรีหัวข้อ “พลวัตศิลปะการแสดงล้านนาของช่างซอหญิงในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” โดยได้รับเกียรติจาก แม่ครูจำปา แสนพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล ชื่นค้า ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระศิลปวัฒนธรรมล้านนา คุณนเรศ ไชยเลิศ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบำรุงรื่น เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหัวข้อ “การสอนการแสดงสำหรับสื่อในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรพรรณ อาจสมรรถ (ครูบิว) ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ (ครูซอ) ศศินันท์ พัฒนะ (ครูปราง) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์