หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-07 14:54:21


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗) โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ –มีนาคม ๒๕๖๖)

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนที่งานได้รับมอบหมาย

- รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- รายงานยอดผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามฝ่ายต่าง ๆ 

- การพิจารณาติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน 

และในโอกาสนี้ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง

ภาพ : กษิดิศ คงปาน

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

#SSRU #OACSSRU