หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับสมาคมวิศวกรหญิงไทยเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับสมาคมวิศวกรหญิงไทยเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 10:42:20


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ บุคลากรสำนักศิลป์ฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมวิศวกรหญิงไทยและนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสมาชิกสมาคมวิศวกรหญิงไทย กลุ่มนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ รุ่น ๒๕๒๓ และรุ่น ๒๕๒๕ เข้าทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยเริ่มจากการถวายพวงมาลัยสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ต่อด้วยการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา โดยมีทีมภัณฑารักษ์เป็นผู้นำชมให้ความรู้ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการทำขนม “สัมปันนี” หรือ “สำปันนี” ขนมไทยโบราณที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายชนะภพ วัณณโอฬาร และนางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิธีการทำขนมชนิดนี้ และปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ อดีตตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ ๕ สู่แหล่งการเรียนรู้ศาสตร์ ๓ ด้าน (ดุริยศิลป์ นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) โดยมีภัณฑารักษ์ของสำนักศิลป์ เป็นผู้นำชม