หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-11-16 11:45:44


ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๙๔,๕๔๘ (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พ้นห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้