หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ นำชมออนไลน์ให้ความรู้แก่นักศึกษารายวิชา GEN0101 The Royal Court of Suan Sunandha ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล24 แนะนำ ผู้คนจะไม่เห็นส่วนนี้เว้นแต่คุณจะทำการปักหมุดไว้ โพสต์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาว
สำนักศิลป์ฯ นำชมออนไลน์ให้ความรู้แก่นักศึกษารายวิชา GEN0101 The Royal Court of Suan Sunandha ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล24 แนะนำ ผู้คนจะไม่เห็นส่วนนี้เว้นแต่คุณจะทำการปักหมุดไว้ โพสต์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาว

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-01-16 13:57:59


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ Zoom ในรายวิชา GEN0101 The Royal Court of Suan Sunandha โดยมี นางสาววณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ และ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมเพื่อสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่นักศึกษาของรายวิชาดังกล่าว


ภาพ  : นิรัญญา ภูใบบัง

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์