หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เข้าพบผู้ทรงฯ KM ใน “คลินิกให้คำปรึกษา” การจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑
สำนักศิลป์ฯ เข้าพบผู้ทรงฯ KM ใน “คลินิกให้คำปรึกษา” การจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 13:58:38


วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สมาชิก KM กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับฟังการวิพากษ์และข้อเสนอแนะ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มการจัดการความรู้ใน “คลินิกให้คำปรึกษา” การจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่จะนำมาจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในหัวข้อ “รายการ podcast ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา” เป็นหัวข้อที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ KM ของกลุ่มประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีแนวทางในการนำองค์ความรู้ของสวนสุนันทามาทำให้เป็น Soft Power ผ่านทางห้องประชุมออนไลน์ Google Meet