หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 14:27:22


วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน และ นางสาวลักขนา นาคกล่อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet