หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ ๒ เพลิดเพลินจะ Learn ใจ”
สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ ๒ เพลิดเพลินจะ Learn ใจ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 16:02:41


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ ๒ เพลิดเพลินจะ Learn ใจ” ในกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทา นำชม ‘แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์’ อดีตตำหนักของเจ้านายฝ่ายใน ในรัชกาลที่ ๕ สู่แหล่งการเรียนรู้ศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน (ดุริยศิลป์ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) โดยมีภัณฑารักษ์ของสำนักศิลป์ เป็นผู้นำชม โดยงานนี้ เป็นงานที่จัดร่วมกันระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม