หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-19 14:08:20


วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ได้แก่ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนัน และแหล่งการเรียนรู้ และปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ อดีตตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ ๕ สู่แหล่งการเรียนรู้ศาสตร์ ๓ ด้าน (ดุริยศิลป์ นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) โดยมีฝ่ายอนุรักษ์ฯ และนักศึกษาฝึกงานของสำนักศิลป์ฯ เป็นผู้นำชม