หน้าหลัก > ข่าว > แหล่งความรู้ > กฐินพระราชทานคือ?
กฐินพระราชทานคือ?

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-04 14:51:59

กฐินพระราชทานคือ?

กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง นอกเหนือจาก ๑๖ วัดสำคัญ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนคณะบุคคล องค์กร บริษัทห้างร้านที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายแทนพระองค์ และผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้ากฐินจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังศรัทธา