หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษา ว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ณ สายสุทธานภดล
นักศึกษา ว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ณ สายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:00:01

นักศึกษา ว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ณ สายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ บัวรอด ในการนำนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ มรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา พระประวัติเจ้านายฝ่ายใน รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาววัง ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรักษ์ในความเป็นไทย


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU