หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้บริหารสำนักศิลป์ นำเสนอทิศทางเพื่อสร้างความโดดเด่นทางวัฒนธรรมในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสำนักศิลป์ นำเสนอทิศทางเพื่อสร้างความโดดเด่นทางวัฒนธรรมในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:59:30

ผู้บริหารสำนักศิลป์ นำเสนอทิศทางเพื่อสร้างความโดดเด่นทางวัฒนธรรมในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย


          20 มีนาคม 2562 : ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอโครงการที่มุ่งมั่นสร้างความโดดเด่น (Determinate Project for Excellence) โดยการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมสวนสุนันทาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและรับรู้ในระดับนานาชาติ (The Cultural Capital Development of Suan Sunandha for National Acceptance and International Recognition) ผ่านแนวคิด 2 รูปแบบคือ

1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งอ้างอิง (The Elevation from Academic Resource to References)

2. การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย (The Network Cooperation Development)


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU