หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ตะลุยศูนย์ศาลายา เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา
สำนักศิลป์ตะลุยศูนย์ศาลายา เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:59:04

สำนักศิลป์ตะลุยศูนย์ศาลายา เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา

          การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งมั่นดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งหลังจากการเผยแพร่กิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีแล้ว อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และความร่วมมือ , อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม “เข้าวังสุนันทา” ให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นลำดับถัดมา ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยการภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสร้างบรรยากาศความเป็นไทย ให้กับนักศึกษาได้สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 3 ฐาน คือ สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก การแต่งกายอย่างชาววัง และ พินิจสำรับอาหารชาววัง เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา โดยแต่ละฐานกิจกรรมเน้นให้ความรู้ และความสนุกสนาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องของวัฒนธรรมให้มีความร่วมสมัย ซึ่งแต่ละกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จัก และซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสวนสุนันทา กิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาสาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีจิตอาสาในการช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล ผู้ดูแลโครงการนี้ ได้เผยถึงทิศทางในอนาคตว่า “กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว และในปีนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมก็เป็นแห่งที่ 2 ซึ่งในครั้งต่อไปจะเป็นศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตามลำดับ ซึ่งนอกจากนักศึกษาที่เป็นเยาวชนแล้ว สำนักศิลป์วางแผนที่จะขยายกิจกรรมลงสู่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนที่สนใจอีกด้วย เพื่อให้ทุก ๆ คนได้รู้จักและเข้าใจในสวนสุนันทาได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น” #OACSSRU2019 #OACEvents


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU