หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ ร่วมบรรยากาศการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ ร่วมบรรยากาศการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:56:33

ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ ร่วมบรรยากาศการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

          การจดสิทธิบัตรมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเจริญเติบโต เพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการคิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโลกมากยิ่งขึ้น กรมทรัพย์สินและปัญญาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง จึงได้จัดงานสัมมนา มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2562 (IP Fair 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และได้เชิญ อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้จดสิทธิบัตร ลวดลายผ้าจากภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 มาเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์

          อาจารย์อนันตชัย ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการนำความงดงามจากภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงฯ มาสร้างสรรค์ลวดลายลงบนผืนผ้า ถึง 8 ลาย รวมถึงขั้นตอนของการจดสิทธิบัตรลวดลายทั้งหมด และร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนสามารถคว้า 2 รางวัล คือ Excellence Award from Global Exhibition, Saudi Arabia และ Silver Prize ,The Korean Intellectual Property Office (KIPO) organized by the Korea Women Inventors Association (KWIA) the Korea Invention Promotion Association (KIPA). จากผลงาน From Royal Painting to Exotic Pattern ในงานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018 ) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

          งานสัมมนามหกรรมทรัพย์สินทางปัญญานี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมุ่งรณรงค์และส่งเสริมให้นักประดิษฐ์มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU