หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > วันมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
วันมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 10:07:43

วันมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น ต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้ง กองเสือป่า และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ ทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกวันมหาธีรราชเจ้า

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบรรดาลูกเสือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงพร้อมใจกันแสดงความกตัญญู ด้วยการวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ ลานพิธีโรงเรียนประถมสาธิตฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกเสือ ร่วมถวายราชสักการะแก่พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย