หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > วัฒนธรรมสัญจร
วัฒนธรรมสัญจร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:05:37

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ Cultural Road show เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและขยายความร่วมมือกับเครือข่าย (วัฒนธรรมสัญจร) โดยได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ในงานเสวนา “ตำนานพระร่วง พระลือ กับเมืองสุโขทัย” โดยมีคุณอมรา ศรีสุชาติ นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์) กรมศิลปากร ณ อาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย เป็นแม่งาน และในพิธีเปิดงานเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการ ได้บรรเลงซอสามสาย เพลงระบำสุโขทัย และสำนักฯได้นำนิทรรศการ พระราชนิพนธ์พระร่วงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานสาธิต บุหงาพัดโบก ไปเผยแพร่ภายในงาน ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จโดยสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา รวมถึงสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น