หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > เชิญชมนิทรรศการ "รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ในเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี เชิญชมนิทรรศการ "รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เชิญชมนิทรรศการ "รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ในเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี เชิญชมนิทรรศการ "รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-12 10:53:03

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชมนิทรรศการ "รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ในเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบกับการจัดแสดงโบราณวัตถุอันล้ำค่า การสาธิตงานดอกไม้และอาหารตำรับพระวิมาดาเธอฯ ตลอดจนการแสดงภาพถ่ายสวนสุนันทา ภายใต้บรรยากาศย้อนอดีตวิถีชีวิตชาววัง


ส่วนที่ ๑ "พระนามแห่งการระลึกถึง"

          สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี นามที่มาแห่งสถานศึกษาเพื่อระลึกถึงการจากไป เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวสวนสุนันทา ยังคงบอกเล่าเรื่องราวผ่านโบราณวัตถุอันเกี่ยวเนื่องในงานพระบรมศพที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตลอดจนการอัญเชิญตราประจำพระองค์ "ส" ภายใต้มงกุฎชฎาแบบเดินหน เป็นตราประจำสถาบันการศึกษา กลายเป็นเอกลักษณ์แห่งนามสวนสุนันทา


ส่วนที่ ๒ "เรืองรอง งานศิลป์สตรีชาววัง"

          พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เจ้านายฝ่ายในผู้เปรียบเสมือนองค์ประธานแห่งสวนสุนันทา ตำหนักของพระองค์ถือเป็นศูนย์รวมศิลปวิทยาการแห่งกุลสตรี ทั้งในด้านงานฝีมือ งานดอกไม้ และงานการครัว ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดของงานศิลป์สตรีชาววังที่ยังคงได้รับการสืบทอดไว้จากรุ่นสู่รุ่นตราบจนทุกวันนี้


ส่วนที่ ๓ "พินิจภาพถ่ายราชสำนักฝ่ายในสู่สถานศึกษา"

          สวนสุนันทา ราชสำนักฝ่ายในยุคสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ได้รับการบันทึกไว้ในภาพถ่ายความทรงจำ ยังคงบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของราชสำนักฝ่ายใน สู่การเปลี่ยนผ่านเป็นสถานศึกษาสำหรับสตรี กระทั่งยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัยครู เบ้าหลอมแม่พิมพ์ของชาติ และกลายเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมในปัจจุบัน