หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-10-07 14:17:58

สำนักศิลป์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

          29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “คนดีศรีสุนันทา’63” โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิตและรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กล่าวมุทิตาจิตและอำนวยพรแด่ผู้เกษียณอายุในปีนี้อีกด้วย

          ในปี 2563 นี้ ผศ.พันธ์ศักดิ์  วรรณดี รองผู้อำนวยการฝ่านแผนงานและประกันคุณภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ครบวาระเกษียณอายุราชการ

          ในนามของผู้บริหารสำนักศิลปะฯ และบุคลากรทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ได้โปรดอำนวยพรให้ ผศ.พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรง และขอขอบคุณที่เป็นส่วนร่วมและส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักฯ ตลอดมา
วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020