หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-02 10:56:48

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ช่วงบ่ายวานนี้ (8 ตุลาคม 2563) - รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ คณะกรรมการฯ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม