หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:40:48

หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

          วันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 - นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยนางสาวลักขณา นาคกล่อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจิตรานุช เวสา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางพรรษภรณ์ เฉลิมลอย หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ฯ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ที่ได้เปิดเวทีการมีส่วนร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนสวนสุนันทาสู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์ปัจจุบัน