หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:59:42

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคคลต้นแบบในการใส่ผ้าไทยอีกหนึ่งท่าน ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

          รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา เปิดเผยว่า “เมื่อกล่าวถึงการสวมใส่ผ้าไทย  คนส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพของชุดไทยที่มีการออกแบบ แบบไทย ๆ ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน มีราคาที่ค่อนข้างสูง และนำผ้าไทยมาใช้ในเฉพาะงานสำคัญๆ เช่น ทำบุญตักบาตร  งานมงคลหรืองานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ของกลุ่มผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่

          การรณรงค์ให้มีการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ซึ่งผ้าไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดย้อม ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติต่าง ๆ หรือผ้าพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นที่ทุกคนสามารถจะเลือกใช้ได้ตามความต้องการและมีราคาไม่สูง สามารถการประยุกต์ความเป็นไทยได้จากการออกแบบตัดเย็บหรือจากลวดลายของผ้า เน้นความสวยงาม เรียบง่าย สวมใส่สบายและคล่องตัว สามารถสวมใส่ในการทำงานได้ตลอดทั้งวัน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการเน้นความเป็นวัง ที่ต้องการสืบสานความเป็นวังโดยการอนุรักษ์ เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ การแต่งกายด้วยผ้าไทยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยธำรงรักษาเอกลักษณ์สวนสุนันทา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายของไทย และยังเป็นการช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาคมชาวสวนสุนันทาพร้อมใจสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการสวนสุนันทาพัสตราภรณ์”