หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนการจัดทำวารสารวิชาการ
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนการจัดทำวารสารวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:00:15

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนการจัดทำวารสารวิชาการ

.          วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล เพื่อติดตามการจัดทำวารสารวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาในการมอบหมายให้ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร และนางสาวอารยา ยอดฉิม เข้าร่วมประชุมให้ความรู้และข้อแนะนำ ในการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ และแนะนำหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre (TCI) รวมถึงแนวทางในการผลักดันให้วารสารได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์ของฐานข้อมูล TCI อีกด้วยฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนการจัดทำวารสารวิชาการ . วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2021