หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:59:22

สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

          ๑ เมษายน ๒๕๖๔ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกับ DD SUPREME CO.LTD. เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการของ อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต โดยการบูรณะปรับปรุงในครั้งนี้เป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ตามหลักวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นนิทรรศการในรูปแบบ “พิพิธภัณธ์มีชีวิต” (Living Museum) ผ่านการจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียให้เกิดรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสาธารณชน