หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เป็นประธานมอบพวงมาลัยแด่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการรำโนรา
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เป็นประธานมอบพวงมาลัยแด่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการรำโนรา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:57:43

ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เป็นประธานมอบพวงมาลัยแด่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการรำโนรา

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นประธานในการมอบพวงมาลัยแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการรำโนรา

          ในงาน SSRU Dance Festival 2021 ที่จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.   ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพการนำเสนอผลงานด้านการเต้นรำอย่างเป็นรูปธรรมของนักศึกษาในรายวิชานาฏศิลป์สากล และรายวิชาการออกแบบท่ารำเต้น ของนักศึกษาสาขาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ภายใต้การดำเนินงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลยวงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการรำโนรา" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวชิาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Credit รูปภาพ : ศาสตร์โนรา ครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ - Thummanit Nikomrat