หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมผ่านแอปพลิเคชั่น Google Arts and Culture
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมผ่านแอปพลิเคชั่น Google Arts and Culture

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:57:32

          ๕ เมษายน ๒๕๖๔  อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมผ่านแอปพลิเคชั่น Google Arts and Culture การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ รายงานความก้าวหน้าเรื่องการเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔