หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meet ปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meet ปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:53:03

ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meet ปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19

          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19  ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

- การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทาใน “Google Arts and Culture”

- การปรับแผนการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- การปรับกิจกรรมออนไลน์ร่วมกับเครือข่าย

- การปรับกิจกรรมออนไลน์ตามแผนปฏิบัติราชการ ในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน