หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > วีดิทัศน์นำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ผลผลิตจากการอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ
วีดิทัศน์นำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ผลผลิตจากการอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:53:47

วีดิทัศน์นำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

ผลผลิตจากการอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ

          ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารจึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลให้กับบุคลากร ซึ่งได้อบรมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยฝึกปฏิบัตินำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ พร้อมบันทึกวีดิทัศน์เป็นรายบุคคล

          ภายในวีดิทัศน์นี้เป็นเพียงภาพบรรยากาศการอบรมและส่วนหนึ่งของการนำชมพิพิธภัณฑ์เท่านั้น โปรดติดตามชมการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษโดยบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเกร็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของสวนสุนันทาได้ในบทต่อๆไป โปรดติดตามชม

#โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

- Service from the Heart of Arts and Culture Staff

#OACSSRU