หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมปรับแผนงานสอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมปรับแผนงานสอดรับกับสถานการณ์ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:50:05

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมปรับแผนงานสอดรับกับสถานการณ์ COVID-19

          ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ มีประเด็นที่สำคัญ คือ
          - การติดตามการดำเนินงาน Google Arts and culture
          - การจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
          - การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมออนไลน์