หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:36:48

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์

          ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ มีประเด็นที่สำคัญ คือ

๑. การเตรียมงานอบรมศิลปวัฒนธรรมออนไลน์

๒. การดำเนินงานวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

๓. การดำเนินงาน Google Arts and Culture และวางแผนเนื้อหาการเผยแพร่ต่อไป

๔. งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการจัดแข่งขัน บูรณาการโครงการต่าง ๆ