หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวาระพิเศษ ร่วมกับตัวแทน BIGGYPHOTO
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวาระพิเศษ ร่วมกับตัวแทน BIGGYPHOTO

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:27:52

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวาระพิเศษ ร่วมกับตัวแทน BIGGYPHOTO

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร ประชุมร่วมกับตัวแทนผู้จัดทำสื่อจาก BIGGYPHOTO คุณกฤติเดช สมบุญดี ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการถ่ายทอดสดกิจกรรมอบรมของโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา และรูปแบบการดำเนินงานในการสร้างองค์ความรู้สื่อวิดีทัศน์ของโครงการสร้างความรู้ในงานฝีมือชาววัง : พระอบ (ผอบ) จากใบตอง " ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔