หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:35:59

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงสู่ระดับหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีอาจารย์ ดร.พีรพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนวทางดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๓.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และตัวชี้วัด ๒.๓.๒ จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ คือ “มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”