หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
สำนักศิลป์ประชุมกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:35:15

สำนักศิลป์ประชุมกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19

          ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ประชุมกลุ่ม KM (Knowledge Management) ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ โดยได้นำเสนอการดำเนินงานในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “รูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม” ที่เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาการปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของสำนักศิลปะฯ ต้องหยุดชะงัก โดยได้รายงานในเรื่องของการดำเนินงานนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ และการนำเสนอพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาผ่านแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน