หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meet ปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meet ปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:34:51

ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meet

ปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19

          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาผ่านแพลตฟอร์ม “Google Arts and Culture”

- ความก้าวหน้าการจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- การปรับแผนการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- การปรับกิจกรรมออนไลน์ตามแผนปฏิบัติราชการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน