หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:33:53

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์

          ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ มีประเด็นที่สำคัญ คือ

- การรายงานความก้าวหน้าโครงการวารสารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาผ่านช่องทางต่างๆ

- การติดตามงานโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- การติดตามงานโครงการสร้างความรู้ในงานฝีมือชาววัง : ผอบจากใบตอง