หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ราชภัฏเชียงราย เผยแพร่วัฒนธรรมแม้ในสถานการณ์โควิด
สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ราชภัฏเชียงราย เผยแพร่วัฒนธรรมแม้ในสถานการณ์โควิด

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:33:42

สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ราชภัฏเชียงราย

เผยแพร่วัฒนธรรมแม้ในสถานการณ์โควิด

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเผยแพร่ นิทรรศการเคลื่อนที่ ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ (จำลอง) ศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรมอันทรงคุณค่าของสวนสุนันทา จำนวน ๙ ภาพ พร้อมด้วยงานประณีตศิลป์ เครื่องแขวน "พวงกลาง" ภายใต้การอำนวยการโดย อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

          ถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะอยู่ห่างไกลกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายราชภัฏก็มิได้เลือนหายน้อยลงไป ยังคงมีการสานสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย พร้อมทั้งช่วยกันสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่เยาวชนให้เห็นคุณค่า เข้าใจ และรักในศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วยใจอย่างแท้จริง