หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม ดำเนินงานวัฒนธรรมสอดรับสถานการณ์ COVID-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม ดำเนินงานวัฒนธรรมสอดรับสถานการณ์ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:33:26

ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม

ดำเนินงานวัฒนธรรมสอดรับสถานการณ์ COVID-19

.          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

- ความก้าวหน้าการจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- การปรับแผนการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- การปรับกิจกรรมออนไลน์ตามแผนปฏิบัติราชการ

- การติดตามงานโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- การติดตามงานโครงการสร้างความรู้ในงานฝีมือชาววัง: ผอบจากใบตอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน