หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > มหาเถรสมาคมได้มีมติมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
มหาเถรสมาคมได้มีมติมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-12 15:54:45

มหาเถรสมาคมได้มีมติมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

          เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ในห้วงเวลาการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔